ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลศรีสงคราม

โรงพยาบาลศรีสงคราม เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน 18  แห่ง 

มีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จำนวน 1 แห่ง

โดยมีจำนวนประชากรทั้งหมดดังนี้ =>>ตำบลศรีสงคราม  8900 คน

=>>ตำบลนาเดื่อ  7232 คน

=>>ตำบลบ้านเอื้อง  11072 คน

=>>ตำบลสามผง  8473 คน

=>>ตำบลท่าบ่อสงคราม  4962 คน

=>>ตำบลบ้านข่า  7047 คน

=>>ตำบลนาคำ  9910 คน

=>>ตำบลโพนสว่าง  5883 คน

=>>ตำบลหาดแพง  5077 คน

มีประชากรทั้งอำเภอ จำนวน 68556 คน