WELCOME TO SRISONGKRAM HOSPITAL

งาน ITA โรงพยาบาลศรีสงคราม (2564)

  ITA 64 ไตมาส 1 
  new
EB 1
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง
2. คำสั่ง มาตรการ กลไก
3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
 new
EB 2
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
              1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.6 ข่ายประชาสัมพันธ์
1.7 ข้อมูลการติดต่อ
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพนเรือน พ.ศ. 2552
1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้อราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม  ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code od Conduct)
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน
6. หลักเกณฑ์/ขันตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน
7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบ
9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
9.4 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
9.5 แบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2563
10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
new
EB 3
หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
new
EB 4
หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
1.4 คำสั่งปิด-ปลดประกาศ
1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.6 Link  แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
3.1 หนังสือแจ้งเวียนป้องกันการรับสินบน
3.2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.3 ชุดที่ 1
3.3 ชุดที่ 2
new
EB 5 
หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

 

5.1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
5.2 แบบรายงาน สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2563
5.3 แบบรายงาน สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
               5.4 แบบรายงาน สขร. ประจำเดือน  ธันวาคม  2563
5.5 แบบรายงาน สขร. ประจำเดือน  มกราคม  2564
5.6 แบบรายงาน สขร. ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2564

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เว็บไซต์ภายนอก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1578701

Your IP: 34.239.158.223
Server Time: 2024-05-18 03:36:04